งานวิจัยเรื่อง : Wound care/การรักษาแผลเป็น

รอยแผลเป็นจางลง และมี ขนาดเล็กลง และสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มอาสาสมัครพบว่าอาสาสมัคร มีความพึง พอใจต่อผลลัพธ์ ที่ดีขึ้น ถึง 75%